Studijski program master akademskih studija - Profesor stručnih predmeta


Svrha studijskog programa
Svrha Master studijskog programa – Profesor stručnih predmeta – inženjerske, medicinske i ekonomsko-pravne struke je da obrazuje studente koji će biti pedagoški, psihološki i metodički kompetentni za rad u srednjim stručnim školama sa ciljem podizanja kvaliteta srednjoškolske nastave. Članom 8 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja usvojenog 10.9.2009. godine (Sl. Glasnik RS od br. 72/09) definisani su uslovi za rad u obrazovnim institucijama: master studije, minimalno 30 ESPB iz pedagoško-psihološko-metodičkih predmeta (PPM predmeta) i 6 ESPB školske prakse. To je izazvalo problem zapošljavanja studenata, pre svega, u srednjim stručnim školama zbog nedostatka pedagoško-psihološko-metodičkih kompetencija. Osobe koje nisu završile nastavničke fakultete, odnosno koje nemaju stečene pedagoške kompetencije, a izvode ili planiraju da izvode nastavu pojedinih nastavnih predmeta u srednjim školama moraju steći nastavničke kompetencije kroz dopunsko obrazovanje, a to im se omogućava ovim studijskim programom. Master studijski program – Profesor stručnih predmeta – inženjerske, medicinske i ekonomsko-pravne struke u srednjim stručnim školama omogućava osobama da stiču znanja, veštine i sposobnosti za rad u nastavničkoj struci čime se obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne.
Svrha studijskog programa je u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima visokoškolske ustanove. Master studijski program – Profesor stručnih predmeta – inženjerske, medicinske i ekonomsko-pravne struke u srednjim stručnim školama organizuju se sa svrhom da osposobi studente za ostvarivanje ciljeva i zadataka srednjoškolske nastave, za kompetentno i samostalno sprovođenje vaspitno-obrazovne prakse i istraživačkog rada u srednjim stručnim školama.
Svrha realizacije studijskog programa je stvaranje i obezbeđivanje nastavničkog kadra (nastavnika stručnih predmeta) visokih pedagoško-psihološko-metodičkih kompetencija za izvođenje nastave odgovarajućih stručnih predmeta u srednjim stručnim školama.
Svrha studijskog programa je da omogući studentima drugih studijskih programa koji se odnose na obrazovanje predmetnih nastavnika veću izbornost predmeta. Očekuje se da će značajan broj studijskih programa za obrazovanje nastavnika (programi na Prirodno-matematičkom fakultetu, Filozofskom fakultetu, Akademiji umetnosti i Fakultetu sporta) omogućiti svojim studentima da steknu dodatne kompetencije izborom predemta sa predloženog studijskog programa. Na ovaj način obrazovanje nastavnika za osnovne i srednje škole postaje zajednički interes celog Univerziteta i dobija važnu kompanentu interdisciplinarnosti.

Ciljevi studijskog programa

Cilj Master studijskog  programa – Profesor (nastavnik) stručnih predmeta – inženjerske, medicinske i ekonomsko-pravne struke u srednjim stručnim školama je da studentima, budućim nastavnicima, omogući sticanje bazičnog korpusa pedagoških, didaktiško-metodičkih i psiholoških znanja, veština i sposobnosti u funkciji razvoja profesionalnih kompetencija nastavnika koje ga kvalifikuju za vaspitnoobrazovni rad  u školi. Master program je koncipiran u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Sl. Glasnik RS od br. 72/09) od 03 septembra 2009. godine,  prema kojima poslove nastavnika  u osnovnoj  i srednjoj školi od školske 2012/13. godine može da obavlja osoba koja, pored odgovarajućeg akademskog obrazovanja (stručna kompetentnost), poseduje i adekvatno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje, odnosno nastavničke kompetencije stečene u toku studija ili nakon diplomiranja.
Ciljevi ovog studijskog programa su u potpunosti kompatibilni sa studijskim programima akademskih diplomskih studija nastavničkih usmernja (simultani model obrazovanja nastavnika) koji se realizuju na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu, čime je polaznicima omogućen razvoj istih pedagoško-psiholoških profesionalnih kompetencija. U sadržajnom pogledu ciljevi i kurikulum studijskog programa su usklađeni, kako sa relevantnim  međunarodnim  dokumentima kojima se reguliše sistem obrazovanja nastavnika u Evropi (Common European Principles for Teachers’ Competencies and Qualifications), tako i sa relevantnim dokumentima usvojenim u Republici Srbiji.
U skladu sa propisanim kvalifikacijama za rad nastavnika u članu 8 pomenutog Zakona, cilj Master studijskog  programa – Profesor (nastavnik) stručnih predmeta u srednjim stručnim školama je da se svim studentima, budućim nastavnicima, koji nisu stekli potrebne nastavničke kompetencije tokom akademskog obrazovanja na studijama prvog i drugog stepena, omogući njihovo sticanje dopunskim pedagoško-didaktičko-metodičkim i psihološkim obrazovanjem. Cilj studijskog programa je i da se već zaposlenim nastavnicima u srednjim školama (stručnjaci različitih profila sa četvorogodišnjim visokoškolskim obrazovanjem stečenim prema starom Zakonu o visokom obrazovanju) obezbede isti uslovi za sticanje propisanih kvalifikacija i kompetencija u funkciji osiguranja standarda obrazovanja svih nastavnika i poboljšanja  nivoa  kvaliteta nastave. Pored simultanog, predloženi konsekutivni model se ravnopravno primenjuje u obrazovanju nastavnika većine evropskih zemalja.
Primarni cilj realizacije studijskog programa je obezbeđivanje nastavničkog kadra visokih profesionalnih kompetencija, koje će omogućiti da nastavnici stručnih predmeta u srednjim stručnim školama kvalitetno  i samostalno obavljaju profesionalne uloge, razviju kritički odnos prema sopstvenoj praksi i odgovornost za unapređivanje efikasnosti vlastitog rada i obrazovne institucije u celini. Osim toga, realizacija programa je usmerena na razumevanje povezanosti profesionalne kompetentnosti nastavnika,  stručnog i akademskiog usavršavanja u profesiji sa kvalitetom ishoda učenja i poučavanja. Uz to, posebani ciljevi realizacije studijskog programa su razvijanje kulture komunikacije, saradnje, timskog rada, inkluzivnosti, profesionalne etike i idetiteta nastavnika, kao i afirmisanje različitih oblika učenja (e-learning, iskustveno, samousmereno) i profesionalnog usavršavanja  kroz  INSET programe,  specijalističke i  doktorske studije.

Kompetencije diplomiranih studenata

Struktura profesionalnih kompetencija nastavnika zasnovana je na analizi dokumenata kojima se definiše strategija obrazovanja nastavnika u Republici Srbiji, ali i na preporukama relevantnih međunarodnih organizacija (European Commision, UNESCO, OECD). Očekuje se da polaznik nakon uspešnog završavanja ovog studijskog programa stekne temeljne kompetencije budućeg nastavnika:

 • kompetencije za struku i metodiku

  Poznavanje nastavnog predmeta  koji predaje i njegove relacije sa drugim disciplinama;  Poznavanje šire oblasti kojoj pripada kurikulum predmeta, kao i korelaciju sa ostalim oblastima predmeta; Poznavanje opštih principa, ciljeva i ishoda učenja, kao i opštih i specifičnih standarda za učenička postignuća;  Razumevanje društvene relevantnosti sadržaja predmeta; Didaktičko-metodičke kompetencije potrebne za realizaciju nastavnog predmeta; Poznavanje tehnologija koje prate naučni razvoj disciplina i nastavnih predmeta.

 • kompetencije za poučavanje i učenje  

  Poznavanje kognitivnog razvoja učenika (nivoi kognitivnog razvoja i zone narednog razvoja); Razumevanje prirode učenja, različitih stilova učenja i strategija učenja; Razumevanje prirode mišljenja i formiranja naučnih pojmova.

 • kompetencije za podršku individualnog razvoja učenika

   Poznavanje i razumevanje fizičkih, emocionalnih, socijalnih i kulturnih razlika između učenika; Poznavanje i razumevanje psihološkog, emocionalnog i socijalnog razvoja učenika; Poznavanje načina podrške učenika iz osetljivih društvenih grupa; Poznavanje različitih vrsta motivacije i načina za motivaciju učenika; Poznavanje načina identifikacije i podsticanja razvojnih kapaciteta svih učenika, uz poštovanje njihove individualnosti.

 • kompetencije za komunikaciju i kooperaciju

  Razumevanje značaja  saradnje sa roditeljima i drugim partnerima u vaspitno-obrazovnom procesu; Poznavanje raspoloživih resursa koji mogu biti podrška obrazovnom radu (škola, porodica, lokalna i šira zajednica); Poznavanje oblika i sadržaja kooperacije sa različitim partnerima; Poznavanje tehnika uspešne komunikacije.

Student će nakon završetka studija umeti da poštuje pedagoške etičke standarde i u skladu sa njima da ostvaruje svoja prava i dužnosti na radnom mestu, razume i primenjuje principe ravnopravnosti, društvene pravde i borbe protiv diskriminacije, razume značaj celoživotnog učenja i kontinuirano inovira i unapređuje svoj rad, razvija znanja refleksijom i istraživanjima vlastite prakse i pokazuje spremnost za saradnju sa različitim partnerima.
Student će nakon završetka studija posedovati didaktičko-metodička znanja neophodna za predmet koji predaje i poznavati prirodu kognitivnih i motivacionih procesa koji čine osnovu učenja i biti svestan uticaja individualnih razvojnih razlika u nastavi.
Student će nakon završetka studija umeti da koristi različite nastavne strategije u skladu sa postavljenim ciljevima i ishodima, upravlja učenjem učenika ili grupe učenika u zavisnosti od artikulacije časa, uspostavlja jasne okvire discipline u odeljenju, planira i unapređuje kriterijume i principe ocenjivanja i izrađuje instrumente za praćenje rada i napredovanja učenika, samostalno koristi savremenu obrazovnu tehnologiju i razume pedagoške implikacije primene obrazovne tehnologije u nastavi.

Raspored predmeta po semestrima

Šifra Naziv predmeta S Status
predmeta
Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V SIR DON
1. oOD0 Osnovi didaktike 1 OZ 2 2 5
2. oIP0 Interaktivna pedagogija 1 OZ 2 2

5
3. oPO0 Psihologija obrazovanja 1 OZ 2 2 5
4. oRP0 Razvojna psihologija 1 OZ 2 2 5
5. oSP1 Školska praksa 1 1 OZ 1 1 2
6. Metodika nastavnih predmeta 1 IBM 2 3 2 8
iMi0 Metodika nastave predmeta
(inženjerske struke)
iMe0 Metodika nastave predmeta
(ekonomsko-pravne struke)
iMm0 Metodika nastave predmeta
(medicinske struke)
7. mSP2 Školska praksa 2 2 OM 1 2 4 4
8. iz1 Predmet 1 izbornog bloka 2 IBZ 1 1 3
9. iz2 Predmet 2 izbornog bloka 2 IBZ 1 1 3
10. mast Master rad 2 OZ 20 20
UKUPNO ESPB 60

 

Izborna nastava na studijskom programu

Šifra Naziv predmeta Status
predmeta
Časovi aktivne nastave ESPB
P V
1. iD00 Dokimologija IZB 1 1 3
2. iEU0 Elektronsko učenje IZB 1 1 3
3. iES0 Evaluacija škole IZB 1 1 3
4. iIO0 Inkluzivno obrazovanje IZB 1 1 3
5. iICR Interakcija čovek računar IZB 1 1 3
6. iIPV Istorija pedagogije Vojvodine IZB 1 1 3
7. iIPN Istorija prirodnih nauka IZB 1 1 3
8. iIN0 Istraživanje u nastavi IZB 1 1 3
9. iKR0 Kognitivni razvoj IZB 1 1 3
10. iKMR Konflikti, medijacioni procesi i rad sa različitostima IZB 1 1 3
11. iKIP Kultura izražavanja i pravopis srpskog jezika IZB 1 1 3
12. iMNP Metodika nastave primenjene hemije IZB 1 1 3
13. iPAS Pedagoško-metodički aspekti saradnje porodice i škole IZB 1 1 3
14. iPPO Pozitivna psihologija u obrazovanju IZB 1 1 3
15. iPA0 Psihologija adolescencije IZB 1 1 3
16. iSOT Savremena obrazovna tehnologija IZB 1 1 3
17. iSEO Strategije efikasnog obrazovanja IZB 1 1 3
18. iUR0 Upravljanje razredom IZB 1 1 3

Knjiga predmeta (zip)