Univerzitetski centar za razvoj obrazovanja je organizaciona jedinica Univerziteta u Novom Sadu osnovana sa ciljem da promoviše razvoj obrazovanja na svim nivoima u saradnji sa svim relevantnim institucijama u Srbiji.

Organizacija Centra

U rad Centra uključeni su fakulteti koji obrazuju bar jedan profil za rad u obrazovanju:
 • Filozofski fakultet, Novi Sad
 • Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
 • Pedagoški fakultet, Sombor
 • Akademija umetnosti, Novi Sad
 • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad
 • Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica
 • Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin.

Delatnost Centra

 1. Ostvarivanje saradnje svih fakulteta koji obrazuju studente za rad u prosveti u cilju podizanja kvaliteta nastave koja će se odvijati kroz formiranje kurseva dostupnih svim zainteresovanim studentima na studijskim programima sa zvanjem profesor,
 2. Pomoć u stvaranju i obezbeđivanju nastavničkog kadra visoke kompetencije za potrebe studijskih programa vezanih za obrazovanje budućih prosvetnih radnika, Kreiranje i realizacija programa za obuku nastavnika i profesora u cilju doživotnog obrazovanja i programa za profesionalni razvoj koji obuhvata pedagoško, psihološko i metodičko usavršavanje zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama,
 3. Saradnja sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje i Ministarstvom prosvete na stručnim i profesionalnim temama vezanim za kvalitet obrazovanja na svim nivoima,
 4. Saradnja sa stručnim društvima u raznim oblastima čiji članovi su zaposleni u vaspitno-obrazovnim ustanovama,
 5. Aktivno uključivanje u reformu obrazovanja u Srbiji kroz učestvovanje u javnim raspravama, učešćima u komisijama, uključivanje u domaća i međunarodna udruženja,
 6. Razvijanje saradnje sa univerzitetima u Evropi kroz međunarodne projekte,
 7. Razvijanje saradnje sa Univerzitetima u Srbiji u oblasti obrazovanja budućih prosvetnih radnika i zajedničko delovanje u cilju podizanja kvaliteta u osnovnom i srednjem obrazovanju u Srbiji,
 8. Razvijanje izdavačke delatnosti i podizanje kvaliteta časopisa iz oblasti metodike koje izdaju fakulteti koji učestvuju u radu Centra,
 9. Organizovanje i izvođenje nastave iz odgovarajućih pedagoških, psiholoških i metodičkih oblasti za studente nastavničkih smerova nastavničkih fakulteta koji treba da ispune uslove za sticanje licence, kao i za ostale zainteresovane studente, asistente i mlađe nastavnike Univerziteta u Novom Sadu,
 10. Diferencirano pripremanje za polaganje stručnog ispita profesora različitih profila koji rade u školama (sa prethodnim pedagoškim, psihološkim i metodičkim obrazovanjem ili bez njega),
 11. Naučna istraživanja, praćenje efiksanosti i evaluacija kvaliteta visokoškolske nastave, odnosno programa, procesa i rezultata nastave na Univerzitetu u Novom Sadu,
 12. Naučna i stručna saradnja u pomenutim i drugim poslovima sa relevantnim ustanovama, organizacijama i pojedincima u zemlji i inostranstvu.