Dokumenta

Obrasci koji se koriste u proceduri prijave, izrade i odbrane završnog rada na master akademskim studijama u okviru UCRO

  • Obrazac za prijavu završnog rada master akademskih studija (OBRAZAC-1)
  • Lični podaci kandidata za izradu završnog rada master akademskih studija (OBRAZAC-2)
  • Saglasnost mentora (OBRAZAC-3)
  • Obrazac za pisanje izveštaja o oceni završnog rada master akademskih studija (OBRAZAC-4)
  • Obrazac za ključnu dokumentacijsku informaciju (OBRAZAC-5)
  • Tipski obrazac molbe